SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK STRATEJİLERİNE DAYALI İŞ MODELLERİ

Goldsit'in "Sürdürülebilirlik" ve "Sosyal Sorumluluk" faaliyetleri, toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutlar bağlamında ele alınmaktadır. Goldsit'in kurumsal sürdürülebilirlik anlayışının ana hatlarını, sürekli iyileştirmek ve daha ileri hedeflere taşımak, oluşturmaktadır.

Goldsit'in "Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası", bütüncül bir yaklaşım kapsamında ve sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri çerçevesinde, "Hayat Yenilenmektir" felsefesine dayanmaktadır.

Goldsit Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, gerek Goldsit Fabrikası’nın bulunduğu bölge ve gerekse yurt çapında, Goldsit'in paydaşlarına karşı sorumluluğunu ortaya koyacak şekilde değerlendirilmektedir. Bu nedenle tedarikçiler, bayi ağı ve tüm paydaşlarla bir değer zinciri oluşturulması doğrultusunda, "sürdürülebilirlik" yaklaşımı ve "kurumsal sosyal sorumluluk" uygulamaları bir bütün olarak ele alınmaktadır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde;

- Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm süreçleri sürekli iyileştirmek,
- İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak,
- Şirket performansını ve üretimin verimliliğini artırmak,
- Çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlamak,
- Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak,
- Paydaşların iklim değişikliği konusunda bilgilerini ve toplumsal bilincini artırmak,
- Ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemek,
- Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak,
- Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymak,
- Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmek,
- Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak,
- Tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmek,
- Sürdürülebilir çevre politikası uygulamalarını, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak,
- Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, Şirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda paydaşlarına sunmak,
- Başta etik değerler ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket kültürü olarak benimsemek prensiplerini kapsamaktadır.

Bu bağlamda, "Yönetişim ve Sürdürülebilirlik" kapsamında Şirket’in Kurumsal Yönetim Yapısı, Risk Yönetimi, İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele, Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Paydaş Katılımı önem taşımaktadır.

Kurumsal Yönetim anlayışına uygun çalışmaların Şirket bünyesinde devamına ve hayata geçirilmesine dair faaliyetlerin yanı sıra, bunun Şirket’in paydaşlarıyla beraber gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara gereken özeni göstermek suretiyle bu doğrultudaki "Sosyal Sorumluluk" faaliyetlerinin sürdürülmesine gereken önem verilmektedir.

Bu çerçevede, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim uygulamaları ile beraber, Şirket’in kurumsal faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması, Şirket’in temel amaçları arasında yer almaktadır.